Villkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Juridisk information
Danska Wienerbageriet Aktiebolag
Org.nr: 556074-0671

Adress: Norravägen 35
               392 34
               Kalmar         Sverige

mail: info@danskan.se

Telefon: 0480-411366

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Personuppgiftslagen (GDPR)
Vi arbetar strikt under personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Danska Wienerbageriet AB bekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Danska Wienerbageriet AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Danska Wienerbageriet AB kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Beställning (Max 14 dagar framåt)
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Danska Wienerbageriet AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Danska Wienerbageriet AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Danska Wienerbageriet ABs sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Kostnad för leverans tillkommer i förekommande fall som utkörning har valts. Betalning görs antingen via internetbetalning direkt vid orderavslut eller vid avhämtning i butik. Betalning via internet används Verifones betalsystem (www.verifone.com/sv/se) eller Swisch. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Leverans och avbeställning

Leverans till privatkund är ej möjligt. Avhämtning i butik kan ske under respektive butiks öppettider. Beställningar av företag för leverans mottagna före kl.14.00 måndag till fredag är klara för leverans mellan kl.06.00-09.00 nästkommande vardag. Beställningar av företag för leverans mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande vardag och är klara för leverans kl 06.00-09.00 nästkommande vardag. Utleverans på lördag, söndag eller helgdag är ej möjligt. Leveransen sker på valt datum till vald butik fraktfritt, eller per spedition till beställande företag med ev angiven fraktkostnad.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Danska Wienerbageriet ABs köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Danska Wienerbageriet AB per e-post.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Danska Wienerbageriet ABs egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Danska Wienerbageriet AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Danska Wienerbageriet AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Danska Wienerbageriet ABs på 0480-411366, via e-post, info@danskan.se, och uppge order-id samt orsak till reklamationen.
Vid reklamation ska hela produkten eller del av produkten returneras, tillsammans med angivelse av inköpsdatum och inköpsställe. Ärendet undersöks, behandlas och avgörs därefter manuellt. Produkter med anmärkningar som returernas till Danska Wienerbageriet AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen.
Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Danska Wienerbageriet AB kontaktas samma dag som leveransen når fram för information om ersättning.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Danska Wienerbageriet ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Danska Wienerbageriet AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Danska Wienerbageriet AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Danska Wienerbageriet AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Danska Wienerbageriet AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.